Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de licență în UAV 2024

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diplomă de bacalaureat (original), diplomă echivalentă cu aceasta, sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă universitate (facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copie „conform cu originalul”, precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate (facultate), care se autentifică după original de către comisia de admitere; neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
 3. Foaie matricolă/Situaţie şcolară în original sau copie „conform cu originalul” (la Diploma de Bacalaureat se va ataşa Foaia matricolă, iar la adeverinţă se va ataşa Situaţia şcolară).
 4. Certificat de naştere (copie „conform cu originalul”).
 5. Certificat de căsătorie (copie „conform cu originalul”).
 6. Alte acte care să ateste schimbarea numelui, în copie „conform cu originalul” (dacă este cazul).
 7. Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 8. Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea: „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”); Excepție face adeverința medicală pentru înscriere la Facultatea de Educație Fizică și Sport pe care trebuie să scrie: ”clinic sănătos apt pentru educație fizică și sport/sport/activitate fizică”.
 9. Două fotografii color tip buletin.
 10. Dosar plic + folie plastic.
 11. Diplomă de licenţă + Suplimentul la diplomă/foaie matricolă sau diplomă de absolvire a învăţământului superior + foaie matricolă sau o situaţie şcolară de la instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare cu programe de studii/specializări acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu pot să-şi continue studiile în UAV, prin concurs de admitere, la acelaşi program de studiu sau un program de studiu din acelaşi domeniu sau un domeniu conex, în anii II-III/IV de studiu, însoţite de o solicitare pentru trecerea în an superior pe baza creditelor obţinute anterior.

NOTĂ: Excepție face dosarul de admitere pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”, al cărui conținut este prevăzut în metodologia proprie a facultății, F.M.01.09

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI)

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de master în UAV 2024

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia.
 3. Foaia matricolă în original (copie „conform cu originalul”).
 4. Diploma de licenţă în original şi foaia matricolă, în original. Absolvenţii din promoţia 2024 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate
 5. Certificatul de naştere (copie „conform cu originalul”)
 6. Certificatul de căsătorie (copie „conform cu originalul”).
 7. Alte acte care să ateste schimbarea numelui(copie „conform cu originalul”, dacă este cazul).
 8. Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 9. Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu menţiunea: „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate"; Excepție face adeverința medicală pentru înscriere la Facultatea de Educație Fizică și Sport pe care trebuie să scrie: ”clinic sănătos apt pentru educație fizică și sport/sport/activitate fizică”
 10. Două fotografii color de tip buletin.
 11. Curriculum vitae.
 12. Dosar plic + folie plastic.

NOTĂ: Excepție face dosarul de admitere pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”, al cărui conținut este prevăzut în metodologia proprie a facultății, F.M.01.09

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI)