Admitere 2016

INFO Admitere

Sesiunea a II -a de inscrieri: 2-10 septembrie 2016

Orar înscrieri :

 • luni - vineri orele 09:00-17:00
 • sâmbăta - duminică orele 09:00- 13:00
 • Nota: Pentru candidații la Facultatea de Teologie, înscrierea se face la adresa: Str. Academia Teologică, nr. 9, 310096, Arad
 • PLIANT ADMITERE 2016
 • Regulament de organizare si desfasurare a concursului de admitere in ciclul de studii universitare de licenta si masterat, iulie-septembrie 2016
 • CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
 • OMENCS 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si de doctorat pentru anul universitar 20016-2017
 • OMENCS 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMENCS 3775 din 16 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de Învăţământ superior de stat acreditate
 • OMENCS 3855 din 26 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor striini in unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, in anul şcolar/universitar 2016-2017

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxe de şcolarizare conform HS nr. 150 din 26.05.2016

Taxe diverse conform HS nr. 151 din 26.05.2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

 • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat

 • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de licență în UAV 2016

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia sau adeverință eliberată de instituția de învățământ în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 3. În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în locul diplomei, respectiv adeverinței se va anexa copia legalizată împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs la prima universitate (facultate).
 4. Foaie matricolă/Situație școlară în original și copie (la Diploma de Bacalaureat se atașează Foaia matricolă iar la adeverință Situația școlară).
 5. Certificat de naștere (copie și original).
 6. Certificat de căsătorie (copie și original), dacă este cazul.
 7. Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie legalizată (dacă este cazul).
 8. Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 9. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”.
 10. Două fotografii color de tip buletin.
 11. Dosar plic + folie plastic.
 12. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă sau Adeverință + Situație școlară care să ateste studiile superioare absolvite anterior.

Studenții unor programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau particulare din România pot să-și continue studiile la UAV, prin concurs de admitere, la același program de studiu sau un program de studiu din același domeniu sau un domeniu conex, în anii II, III, (IV) de studiu, în baza unei cereri de trecere în an superior pe baza creditelor obținute anterior.

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de master în UAV 2016

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia.
 3. În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în locul diplomei se va anexa copia legalizată împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs la prima universitate (facultate).
 4. În cazul în care un candidat urmează un program de studii de licență sau master la o altă universitate (facultate), în locul diplomei se va anexa copia legalizată împreună cu o adeverință care să ateste calitatea de student în cadrul instituției respective la programul de studii respectiv.
 5. Foaie matricolă copie și original.
 6. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă în original.
 7. Absolvenții din promoția 2016 pot prezenta în locul diplomei de licență și a foii matricole o adeverință din care să rezulte media la examenul de licență și media anilor de studiu din facultate.
 8. Certificat de naștere (copie și original).
 9. Certificat de căsătorie (copie și original), dacă este cazul.
 10. Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie legalizată (dacă este cazul).
 11. Copie simplă Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 12. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”.
 13. Două fotografii color de tip buletin.
 14. Curriculum vitae.
 15. Dosar plic + folie plastic.

  TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI) : 50 LEI